Menu
 • STRONA GŁÓWNA
 • PRODUKTY
 • NEW
 • PREZENTY
 • Blog
 • O NAS
 • KONTAKT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) HouseAndMe ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Prezentowane w Sklepie informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Definicje

 

Zastosowane w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy dokument określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się HouseAndMe, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

b) HouseAndMe – Pan Rudy Michael Olsen

prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą HouseAndMe

adres ul. Malinowa 16, 53009 Wrocław

NIP 8951633453 REGON 365631120

c) Sklep – sklep internetowy pod adresem www.Houseandme.pl, którego właścicielem, administratorem oraz operatorem jest HouseAndMe.

d) Klient/Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu i na rzecz osób trzecich, która zapoznała się, zrozumiała i zaakceptowała warunki Regulaminu korzystania ze Sklepu. Towary za pośrednictwem Sklepu mogą wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

e) umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

h) informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

i) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

j) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

k) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu

 

1. Podstawowym warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokładne zapoznanie się z Regulaminem, zrozumienie i zaakceptowanie jego treści oraz przestrzeganie Regulaminu.

2. Wymogiem korzystania ze Sklepu jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu.

3. Korzystanie z Internetu może wiązać się z uiszczaniem opłat na rzecz dostawcy Internetu.

 

§ 4. Założenie konta w Sklepie

 

1. Użytkownik w celu skorzystania ze Sklepu musi zarejestrować konto.

2. W celu założenia konta w Sklepie trzeba wypełnić formularz podając następujące dane:

a) imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwę w pozostałych przypadkach,

b) adres zamieszkania lub siedziby,

c) NIP i REGON w przypadku żądania otrzymania faktury,

d) login,

e) adres e-mail,

f) własne hasło do konta.

3. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, zostały zaznaczone gwiazdką.

4. Przed założeniem konta Użytkownik potwierdza zapoznanie z niniejszym Regulaminem.

5. Po założeniu konta użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji w Sklepie.

6. Użytkownik posiada uprawnienie do wglądu do danych na swoim koncie i ich poprawiania, a także uprawnienie do usunięcia konta.

7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto poprzez zakładkę ustawienia.

 

 

§ 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (składanie zamówień)

 

 1.                   Sklep umożliwia Użytkownikom:

a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w Sklepie i zawierania umów sprzedaży na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w Sklepie.

 1.                   Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu kierowane przez HouseAndMe do odbiorców i potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 2.                   Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.Houseandme.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3.                   Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 4.                   Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez HouseAndMe drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez HouseAndMe, umowa uważana jest za zawartą.

 

§ 6. Dostawy

 

1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, kurierem lub z wykorzystaniem paczkomatów InPost.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

b) czas dostawy, zależny od przewoźnika,  rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

3. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz paragon fiskalny lub faktura. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków. Wraz z towarem zostaną wydane także warunki udzielonej gwarancji, jeżeli towar jest nią objęty.

4. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownik winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń Użytkownik powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, HouseAndMe zaleca sporządzić protokół szkodowy.

5. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W indywidualnych przypadkach towar może zostać wysłany poza granice Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym, indywidualnym ustaleniu wszystkich warunków i zasad płatności z HouseAndMe.

7. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu.

8. HouseAndMe dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w Sklepie.

9. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Użytkownik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

10. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

11. Koszt dostawy towarów jest uzależniony od łącznej objętości i wagi zamawianych towarów oraz widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.

12. W momencie przyjęcia towaru Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej chwili towar staje się własnością Użytkownika.

 

§ 7. Sposoby płatności

 

1. Zapłata za towar może być dokonywana przez Klienta spośród następujących sposobów:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera,

b) płatność przelewem bankowym na konto HouseAndMe,

c) płatność poprzez system PayU,

d) płatność poprzez system Przelewy24,

e) płatność kartą kredytową,

f) płatność poprzez system E-przelew.

2. HouseAndMe może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności, w toku indywidualnych negocjacji. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez HouseAndMe jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

 

§ 8. Odpowiedzialność HouseAndMe

 

1. HouseAndMe ponosi odpowiedzialność za towar na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2.  HouseAndMe nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od HouseAndMe, nieprawidłowe pod względem technicznym, funkcjonowanie Sklepu.

3. HouseAndMe nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Sklepu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów sieci telekomunikacyjnych.

4. HouseAndMe nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, w szczególności awariami technicznymi i klęskami naturalnymi.

5. HouseAndMe nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe podczas zapoznawania się z treścią Sklepu.

6. HouseAndMe zwraca uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności możliwość przechwycenia danych w trakcie teletransmisji przez osoby trzecie.

7. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Użytkownika podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

 

§ 9. Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są cenami brutto.

3. Ceny podawane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy (przesyłki).

 

§ 10. Reklamacje

 

1. HouseAndMe zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Użytkownika rzeczy bez wad.

2. Regulacja odpowiedzialności HouseAndMe za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Użytkownika stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Użytkownik wedle własnego wyboru może:

a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za        pośrednictwem HouseAndMe (dotyczy towarów objętych gwarancją),

b) złożyć HouseAndMe reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny lub ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ).

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do HouseAndMe, Użytkownik może wypełnić formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem …………………………….………………………..

5. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Użytkownik powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Użytkownik domaga się od HouseAndMe oraz podać swoje dane kontaktowe.

6. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać HouseAndMe komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem HouseAndMe – wypełniony dokument gwarancyjny.

7. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem HouseAndMe, bądź rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt HouseAndMe za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez HouseAndMe.

8. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można poprzez formularz reklamacyjny dostępny pod linkiem ………………………….

9. HouseAndMe poinformuje Użytkownika o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji.

10. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do HouseAndMe przedstawi ona uzasadnienie swojej decyzji.

11. Zaleca się, aby Użytkownik odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

12. Czas rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni.

13. HouseAndMe odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Użytkownikowi (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

§ 11. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2. Aby skorzystać z takiego prawa Konsument zobowiązany jest poinformować HouseAndMe o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: ul. Malinowa 16, 53009 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@houseandme.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Jeżeli Konsumeny skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, HouseAndMe prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy HouseAndMe zwraca Kosumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HouseAndMe), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym HouseAndMe został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności HouseAndMe dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez HouseAndMe.

8. HouseAndMe ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: House And Me, ul. Malinowa 16, 53009 Wrocław niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował HouseAndMe o odstąpieniu od umowy.

10. Termin jest zachowany, jeżeli Komsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

12. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część).

13. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym HouseAndMe przysługuje prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  

 

1. HouseAndMe informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Zaliczyć do nich można przykładowo mediację prowadzoną za zgodą obydwu stron lub sądownictwo polubowne.

3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą, korzystając także z nieodpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

§ 13. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie są objęte prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

2. Powielanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody HouseAndMe lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione poza przypadkami określonymi w niniejszym paragrafie.

3. Użytkownik Sklepu posiada uprawnienie do przeglądania zawartości Sklepu oraz dokonywania zapisu plików cookies.

4. Użytkownik Sklepu posiada uprawnienie do drukowania pojedynczych stron Sklepu wyłącznie na cele swojego prywatnego użytku.

5. Sklep może być wykorzystywany wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych.

6. Zabronione jest używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Sklepu do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”).

 

§ 14.  Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

2. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez rzeczowo i miejscowo właściwe polskie sądy powszechne.

3. Szczegółowe zasady ochrony oraz przetwarzania danych przez HouseAndMe zostały określone w Polityce Prywatności.

4.  W każdym przypadku gdy jest to prawnie możliwe, odpowiedzialność HouseAndMe ograniczona jest do strat wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.

5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez sąd w drodze prawomocnego orzeczenia, nie wpłynie to na ważność innych postanowień Regulaminu, które pozostaną w mocy.

6. Regulamin może zostać zmieniony przez HouseAndMe w drodze opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

7. Nowy Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.

8. HouseAndMe posiada uprawnienie do wydawania dodatkowych regulaminów, warunków, zasad, itp., które będą szczegółowo określać konkretny towar lub usługę.

Brak postów

Kategorie